Αποστολή ερώτησης


ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η Master Spas κάνει μόνο αυτές τις δηλώσεις οι οποίες προβλέπονται στις γραπτές εγγυήσεις. Κάθε άλλη δήλωση, έκφραση ή συμβόλαιο, που έχει συνάψει εμπορικός αντιπρόσωπος με σας σχετικά με την Master Spas και κάθε προϊόν που έχει κατασκευαστεί από την Master Spas μπορεί να αναφέρεται μόνο σε τέτοιο ανεξάρτητο έμπορα. Ο εμπορικός αντιπρόσωπος ο οποίος πουλάει τα προϊόντα της Master Spas είναι ανεξάρτητος εκτελεστής και δεν είναι πράκτορας, εκπρόσωπος ή υπάλληλος της Master Spas και η Master Spas δεν μπορεί και δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για ενέργειες, αντιπροσώπευση ή συμβόλαια σε οποιονδήποτε εμπορικό αντιπρόσωπο. Όλοι οι εμπορικοί αντιπρόσωποι των προϊόντων της Master Spas είναι ανεξάρτητες επιχειρήσεις.